Политиката за използване на лични данни

Политика за използване на личните данни при регистрация в www.alwayservice.eu 

Поледната актуализация: 10.0 от 2021-07-09

  1. ОУЕЙСЪРВИЗ ЕООД, със адрес на управление бул./ул. УЛ. ЗОРНИЦА № 1Г, гр. Банкя, п.к. 1320, София (столица), Община: Столична, БЪЛГАРИЯ, тел: 0887 513 889, 02/ 483 45 47, 0885 132 161, електронна поща marketing@alwayservice.bg,  обработва лични данни съгласно българското законодателство. ОУЕЙСЪРВИЗ контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорна за съранението и зиползването на лични данни на хартиен и електронен носител.
  2. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло довроволен характер. Отказът от предоставянето им е основание на ОУЕЙСЪРВИЗ за отказ от регистрация.
  3. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за ОУЕЙСЪРВИЗ. Зтова е за нас е важно клиентите да разбират защо и как обработвме тяхната лична информация. След вход в електронната страница на ОУЕЙСЪРВИЗ, избор на меню "Регистрация", клиентът следва да приеме и да се съгласи с настоящите условия. В противен случай клиента няма право да използва регистрацията.
  4. Тази политика не регламентира права и задължения, а има за цел да разясни какви лични данни обработваме, защо и как го правим, вкючително кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети страни.
    
 1. Дефиниции
  1. ОУЕЙСЪРВИЗ - ОУЕЙСЪРВИЗ ЕООД, със адрес на управление бул./ул. УЛ. ЗОРНИЦА № 1Г, гр. Банкя, п.к. 1320, София (столица), Община: Столична, БЪЛГАРИЯ, тел: 0887 513 889, 02/ 483 45 47, 0885 132 161, електронна поща marketing@alwayservice.bg
  2. Клиент- потребител на електронната страница www.alwayservice.eu  
  3. Лични данни - Всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непрако.
    
 2. Какви данни обработваме
  1. Технически данни за клиента:  електронна поща, браузер, операционна система, за устройството ( компютър, таблет, телефон) с което клентът разглежда електронната страница, данни за настройките на определени параметри, които са избрани от клиентите или се прилагат по подразбиране и служат за управление на определени функциналности
  2. Нетехнически данни за клиента: име, фамилия, телефон,  държава, област, град/село, адрес, пощенски код
  3. Аналитични данни за измерване на аудиторията: аналитични инструменти на трети страни (Google Analytics), които ни помагат да измерим трафика, производителността и тенденциите при използването на страницата. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на клиента. Аналитичните данни за измерване на аудиторията се обобщават заедно с данните на други заявители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.
    
 3. Как събираме лични данни
  1. Вие предоставяте свои лични данни посредством електронната страница на ОУЕЙСЪРВИЗ www.alwayservice.eu , формата за Регистрация.
  2. В повечето случай данните се събират директно от клиента, но понякога данните се генерират от използването на електронната страница.
    
 4. Как обработваме лични данни
  1. Вашите лични данни се използват от служителите на ОУЕЙСЪРВИЗ за целите на обработка и доставка на поръчки. 
  2. Вашите лични данни се използват за спазване на нормативно установени задължения и законни права и интереси на ОУЕЙСЪРВИЗ .
  3. Вашите лични данни се използват за справки от държавни институции.
    
 5. Категории лица, на които разкриваме лични данни
  1. Личните данни се разкриват само пред обработващите експертни лица, служители предварително определени от ОУЕЙСЪРВИЗ въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Агенцията.
  2. Личните данни може да бъдат разкрити пред трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична нормативна уретба като съд, прокуратура, следствие, МВР и др.
  3. Личните данни може да бъдат разкрити пред лица или институции, осъществяващи контролни функции върху дейността на Агенцията
  4. Личните данни може да бъдат разкрити пред куриерски фирми.
    
 6. Колко време съхраняваме личните данни
  1. ОУЕЙСЪРВИЗ съхранява личните данни на клиентите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази политика за поверителност или за да бъдат спазени изискванията на законодателството. С оглед изпълнение на завълженията ни, произтичащи от законодателството, данни за даден клиент се съхранват за период от 10 години от събирането им.
    
 7. Как защитаваме личните данни
  1. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от ОУЕЙСЪРВИЗ при нормативно определените специални мерки за защита. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, ОУЕЙСЪРВИЗ предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на заявителите в беопастност.
    
 8. Права на заявителите
  1. Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица, на които данните са разкривани;
  2. Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие;
  3. Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;
  4. Право да поискате изтриване на вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки;
  5. Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените от закона предпоставки например когато сте оспорили точността на личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност;
  6. Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;
  7. Заявителите имат право да подават жалби и сигнали до Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД), в случай, че според тях Агенцията нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкциите за подаване на жалби са публикувани в електронната страница на КЗЛД. Заявителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент ЕС 2016/697 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Април 2016г;
 9. Информаци за връзка с ОУЕЙСЪРВИЗ 
  1. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщане към ОУЕЙСЪРВИЗ на следния адрес: бул./ул. УЛ. ЗОРНИЦА № 1Г, гр. Банкя, п.к. 1320, София (столица), Община: Столична, БЪЛГАРИЯ, тел: 0887 513 889, 02/ 483 45 47, 0885 132 161, електронна поща marketing@alwayservice.bg
    
 10. Актуализиране на политиката за поверителност
  1. Тази Политика е валидна от 09.07.2021г.
  2. Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Агенцията или на компетентен орган